skutec.czMěsto Skute?

skutec.cz Profile

skutec.cz

Title:Město Skute?

Description:Město Skute? Město Skute? oficiální stránky úvodní strana Město Historie města ?? Historie města Kostel Bo?ího těla Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel sv. Václava – La?any Mariánsky sloup Rodny dom

Keywords:

Discover skutec.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

skutec.cz Information

Website / Domain: skutec.cz
Website IP Address: 95.82.174.12
Domain DNS Server: ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it

skutec.cz Rank

Alexa Rank: 3053340
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

skutec.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,633
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $463
Yearly Revenue: $5,633
Daily Unique Visitors: 1,420
Monthly Unique Visitors: 42,600
Yearly Unique Visitors: 518,300

skutec.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

skutec.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.10 (Debian)
Date Thu, 18 Jan 2018 05:15:46 GMT

skutec.cz Traffic Sources Chart

skutec.cz Alexa Rank History Chart

skutec.cz aleax

skutec.cz Html To Plain Text

Město Skute? Město Skute? oficiální stránky úvodní strana Město Historie města ?? Historie města Kostel Bo?ího těla Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel sv. Václava – La?any Mariánsky sloup Rodny domek V.J.Tomá?ka Vyznamné osobnosti (pdf) Zastupitelstvo města Rada města Spole?nosti z?ízené městem ?? Městské vodovody ?? Městská sportovi?tě Seniorcentrum ?lenství města ve sdru?eních Katalog firem Městsky ú?ad Organiza?ní struktura Odbory Kontakty Povinně zve?ejňované informace Vyhlá?ky, ?ády , na?ízení a pravidla Elektronická podatelna Formulá?e ke sta?ení ?? Formulá?e Ceník hlá?ení místního rozhlasu Ceník vylepu plakát? (pdf) územní plán Volby ú?ední deska Kultura Vstupenky Kulturní program Program abonmá Kulturní klub ?? Pro techniky Tomá?kova a Novákova hudební Skute? Jarmarky Ceník pronájmu KKS (pdf) Sport Multifunk?ní sportovní hala Města Skut?e Letní sportovní areál Kryty zimní stadion Letní koupali?tě Kryty plavecky bazén Tenisové kurty Nohejbalové kurty ?kolství P?íspěvkové org. z?izované městem P?íspěvkové org. z?iz. jinym subjektem Skute?ské noviny Skute?ské noviny – rok 2017 Skute?ské noviny – rok 2016 Skute?ské noviny – rok 2015 Skute?ské noviny – rok 2014 Skute?ské noviny – rok 2013 Skute?ské noviny – rok 2012 Skute?ské noviny – rok 2011 Skute?ské noviny – rok 2010 Skute?ské noviny – rok 2009 Skute?ské noviny – rok 2008 Skute?ské noviny – rok 2007 Neoti?těno v novinách Ceník inzerce ve SN (pdf) Dějiny Skut?e P?eru?ení dodávky pitné vody Spole?nost Městské vodovody a kanalizace Skute? s.r.o. oznamuje odběratel?m, ?e od ?tvrtka 6. dubna v ?ase od 21.30 do 7. dubna do 5.00 bude z d?vodu vyměny vadnych armatur p?eru?ena dodávka pitné vody v obci Skute? od m.?. Lázně po ulice Smetanova – Vagóny, Vítězslava nováka, Fimberk – Okály, sídli?tě u Botany, Osady Le?ák? ?SA, Jiráskova, ?raňk, Fortna, Heydukova v?etně ?á?kova kopce a obec Skutí?ko a P?ibylov. Dodávka vody bude obnovena ihned po dokon?ení oprav a následném odkalení. Doporu?ujeme odběratel?m, aby se v?as p?edzásobili pitnou vodou. Takto zakalená voda není v ?ádném p?ípadě hygienicky závadná. Pracovníci MěVaK Skute? děkují za pochopení. 6.4.2017 at 10.51 mzelinka Jakub Smolík se v zá?í vrátí do KKS Jakub Smolík svymi sladce laděnymi písněmi oslňuje zejména ně?nou ?ást publika. Ve ?tvrtek 21. zá?í 2017 se opět p?edstaví v Kulturním klubu Skute?. Vstupenky budou v prodeji od 15. května od 7 hodin prost?ednictvím http://vstupenky.skutec.cz nebo na odboru kultura a ?kolství Městského ú?adu Skute? a v Turistickém informa?ním centru v budově Městského muzea Skute?. Pokra?ovat → 6.4.2017 at 7.00 mzelinka Návrat do práce v Pardubickém kraji Město Skute? zaměstnává paní Kate?inu ?krabalovou na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Návrat do práce v Pardubickém kraji, ktery je financován z prost?edk? Evropského sociálního fondu prost?ednictvím OP Z a státního rozpo?tu ?eské republiky. Odkaz na webové stránky projektu 5.4.2017 at 14.47 mzelinka Divadelní abonmá od 15. května V pondělí 15. května v 7 hodin zahájíme p?edprodej podzimního divadelního abonmá a také vstupenek na TOP 3 divadelní hry, které jste vybrali jako nejúspě?něj?í p?edstavení za 10 letou historii abonmá ve Skut?i. Prodej bude probíhat na internetu (http://vstupenky.skutec.cz) nebo osobně na odboru kultura a ?kolství Městského ú?adu Skute? (nikoli v TIC v Městském muzeu Skute?). Více naleznete na http://www.skutec.cz/program-abonma/ 5.4.2017 at 7.10 mzelinka Beseda o chráněném bydlení ve Skut?i Domov na hradě Rychumburk vás zve na BESEDU O ZAMY?LENéM PROJEKTU CHRáNěNéHO BYDLENí V RODINNéM DOMě V ULICI OSADY LE?áK? VE SKUT?I. P?i besedě bude p?edstaven záměr a budou odpovězeny otázky tykající se chráněného bydlení. Beseda se koná ve ?tvrtek 6. dubna 2017 od 18 hodin ve ?kolní jídelně Osady Le?ák? 862. Na setkání s vámi se tě?í pracovníci Domova na hradě Rychumburk a hosté. 4.4.2017 at 13.41 mzelinka Ob?anské pr?kazy a? do listopadu O agendu ob?anskych pr?kaz? na Městském ú?adě ve Skut?i v rámci pilotního projektu MV?R je obrovsky zájem. Její pokra?ování je prozatím domluveno do listopadu leto?ního roku. Dal?í ú?ední hodiny jsou následující: 13. dubna, 27. dubna, 11. května, 25. května, 8. ?ervna a 22. ?ervna v?dy od 12.30 do 17.00 hodin. Ve v?ech p?ípadech se jedná o ?tvrtky. Pokra?ovat → 3.4.2017 at 7.00 mzelinka Rammstein p?ijedou na ?arodějnicky majáles Spojení studentského majálesu a pálení ?arodějnic si v na?em městě na?lo své stále místo. Proto se i letos sejdeme v areálu městskych sportovi??. ?tvrty ro?ník navíc oko?ení svou show nejlep?í revival německé skupiny Rammstein. Pokra?ovat → 1.4.2017 at 7.00 mzelinka Vystavy: Le?áky – odkrytá minulost, Josefina Napravilová 25. 4. – 4. 6. 2017 Vystava ?Le?áky – odkrytá minulost“ prezentuje vysledky archeologického pr?zkumu na pietním území. Vystava o Josefině Napravilové p?ibli?uje ?ivot vyjime?né ?eny, která po válce na?la a do osvobozené republiky vrátila na ?ty?icet ?eskych a slovenskych dětí. Vernisá? zahájí PhDr. Jan Frolík z Archeologického ústavu AV ?R v útery 25. 4. v 18 hodin p?edná?kou o vykopávkách v areálu NKP Le?áky. Vstupné: zdarma 24.3.2017 at 15.48 mpk Cestopisné povídání: Pě?ky do Istanbulu… a dál s pádlem a palcem nahoru 18.4. 2017 – 18 hodin Po dobrovolni?ení v banátském Gerniku se Viktorka Hlavá?ková vydala na pě?í pou? do Istanbulu. Vylezla na nejvy??í vrcholy Srbska, Bulharska, Makedonie a ?ecka, sólo prostopovala v kruhu kus Balkánu, prochodila sedmero poho?í a viděla ?tvero mo?í, deset nocí usínala v rytmu brokovnic, a nakonec do toho Istanbulu p?eci jen do?la. Následoval autostop Tureckem, seakajakování, a na závěr dobrovolni?ení na organické farmě v Bulharsku. Bylo to p?lro?ní dobrodru?ství s ultralehkym batohem, s rozpo?tem ni??ím ne? pr?měrná měsí?ní mzda v ?R a spoustou zá?itk?. Vstupné: 50 K? (dospělí), 25 K? (děti do 15 let) 24.3.2017 at 15.44 mpk Konkurzní ?ízení – ?editel/?editelka Město Skute? vyhla?uje konkurzní ?ízení na obsazení funk?ního místa ?EDITEL/?EDITELKA Základní ?kola, Skute?, Komenského 150, okres Chrudim. Konkurzní ?ízení na obsazení vedoucího pracovního místa ?editele/?editelky 22.3.2017 at 13.45 mzelinka Karel ?íp: s Náhlovskym p?ivezeme do Skut?e premiéru Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspě?ného televizního po?adu V?echnopárty. Oba po?ady pojí to nejd?le?itěj?í – osoba moderátora, komentátora a bavi?e Karla ?ípa. Do Skut?e na prkna Kulturního klubu Skute? dorazí se svym hostem Josefem Aloisem Náhlovskym ve ?tvrtek 20. dubna 2017 v 19 hodin. Pokra?ovat → 15.3.2017 at 11.25 mzelinka Vystava: Obrazy z dědictví 28.3. – 21. 5. 2017 Po několika letech m??ete znovu shlédnout vyběr z obrazárny bratr? Zvě?inovych. Vystava je p?ipomenutím 140 let od narození Jana Zvě?iny, ktery celou sbírku svému městu odkázal. P?edstavena bude ve dvou fázích. Od 28. 3. do 23. 4. budou k vidění krajiny. Od 24. 4. do 21. 5. soubor ostatních ?ánr?, se kterymi nás seznámí formou komentované prohlídky M...

skutec.cz Similar Website

Domain WebSite Title
myty.cz Myty a skute?nost
myty.info Myty a skute?nost
msporsova.cz M? Por?ova Skute?
zbiroh.cz Město Zbiroh | Město
tachov-mesto.cz Město Tachov | Tachov město
loket.cz Město Loket
litovel.eu Město Litovel
stramberk.cz Město ?tramberk
valtice.cz [Město Valtice]
mesto-senov.cz Město ?enov
kojetin.cz Město Kojetín
turnov.cz Město Turnov
mestopacov.cz Město Pacov
letohrad.eu Město Letohrad
mestovolary.cz Město Volary
bilina.cz Město Bílina
muchropyne.cz Město Chropyně
strakonice.eu Město Strakonice